Manifest:
De Tien van Talking Traffic

Talking Traffic is een collectief van dienstverlenende marktpartijen die actief zijn in het speelveld van C-ITS: In-car Service Providers, Data Service providers en Infra Solution providers. C-ITS staat voor Coöperatieve ITS: voertuigen die met elkaar, de wegkant en kruispunten communiceren ten gunste van een vlotte doorstroming op de weg. We zijn ervan overtuigd dat een grote stap voorwaarts mogelijk is op dit gebied. We kunnen onze (nationale en internationale) C-ITS ambities waarmaken, maar alleen wanneer we elkaar als partijen binnen het speelveld kennen en serieus nemen. Door samen te werken aan een helder, transparant speelveld rondom C-ITS waarbinnen ieder in staat is zijn rol te pakken, creëren we de voedingsbodem voor een nieuwe, gezonde markt met haalbare business modellen.

De mobiliteitsmarkt verandert, structureel en in hoog tempo. De gebruiker/mobilist komt centraal te staan, multimodaliteit wordt meer en meer het hoofdkenmerk van verplaatsingen (zeker in grootstedelijke gebieden), de stakeholders van overheid én markt ondergaan vrij drastische rolveranderingen. Talking Traffic sorteert voor op deze nieuwe ordening, in eerste instantie door de focus te leggen bij het wegverkeer.

Met dit manifest dagen we de overheid (rijk, regio, gemeente), wegbeheerders, onderzoekswereld, de automotive industrie en dienstverleners die zich (nog) niet aangesloten hebben bij onze beweging uit om verder te denken dan vandaag. Hoe ziet verkeersmanagement er in 2030 uit en wie pakt welke rol om dit op een slimme, interessante, veilige en verantwoorde manier vorm te geven?

De Tien van Talking Traffic

I Talking Traffic staat voor van Slimme Wegen naar Slimme Auto’s
Nederland maakt zijn wegen steeds slimmer. Er zit een eind aan de hoeveelheid sensoren en actuatoren die aan het wegdek kunnen worden toegevoegd. De aandacht lag voorheen vooral op ‘control’, maar moet verschuiven naar netwerkmanagement. De tijd is dan ook aangebroken om slimme wegen en slimme auto’s met elkaar te laten communiceren. The internet of things – snellere communicatie altijd en overal – maakt het mogelijk dat een deel van het kapitaal van de slimmere weg verhuist naar in het voertuig. Zo kan het sturen en geleiden van verkeer een stap maken van de aansturing van het collectief van een verkeersstroom, naar gerichte sturing en begeleiding van het individuele voertuig.

II Talking Traffic mobiliseert, motiveert, stimuleert en informeert (namens) de markt
Talking Traffic loopt voorop in haar manier van denken over C-ITS. De meerwaarde zit in samen voorbereiden: met elkaar zetten we de lijnen uit, waardoor de individuele business (versneld) voor markt en overheid van de grond komt. Hiermee creëren we als marktpartijen (met de overheid) gezamenlijk de speelruimte waarbinnen we met elkaar concurreren. We motiveren partijen om deel te nemen en communiceren in vakmedia en via een eigen platform over onze visie en de ontwikkeling van C-ITS.

III Talking Traffic is leidend in haar domein en waarborgt de status van Nederland als Gidsland op het gebied van ITS
Autonoom rijden bestaat niet zonder coöperatieve connectiviteit. Talking Traffic bundelt de krachten van de markt en definieert samen met haar gespreks- en samenwerkingspartners (o.a. wegbeheerders) welke stappen op korte en lange termijn genomen moeten worden om voorop te blijven lopen. We positioneren Nederland als koploper en kennisland. Onze invulling van C-ITS is een waardevol exportproduct voor de BV Nederland.

IV Talking Traffic is in staat om gedragen nationale standaarden te specificeren die aansluiten bij de internationale standaarden op het gebied van C-ITS
C-ITS gaat verder dan de Nederlandse grenzen. Talking Traffic zoekt aansluiting bij Internationale standaarden om niet alleen de reiziger, maar ook de business verder te brengen dan alleen Nederlands grondgebied. Waar nationale standaarden missen om de hele keten te sluiten, zal Talking Traffic het initiatief nemen deze standaarden uit te werken, te concretiseren en te beproeven. Wat nationaal begint moet uiteraard zijn weg internationaal weer vinden.

V Talking Traffic ziet dat innovatie bestaat uit drie elementen: Techniek, Business en Effect op de weg
Innoveren doen we samen! Talking Traffic heeft de kennis en kunde in huis om tot ‘added value’ te komen. Talking Traffic gaat verder dan rapporten en testen: we trekken de toepassingen door naar de weg. En we specificeren randvoorwaarden om te komen tot haalbare business concepten. Alleen dan kan toekomstvaste business worden gecreëerd.

VI Talking Traffic staat voor haalbare, aantrekkelijke Business Cases voor het hele speelveld
De markt is bereid om risico’s te lopen als zij gelooft in de gekozen oplossing. Waar gaan we heen? Durf te kiezen! We dagen de overheid uit om samen na te denken over het langetermijn perspectief: als er zekerheid is over de richting die we in slaan, zal de markt bereid zijn te investeren en risico’s te lopen. Andersom kan de markt de overheid zekerheid bieden dat zij kan leveren wat ze belooft.

VII Talking Traffic gelooft in vraaggestuurd onderzoek
Het is tijd om het speelveld duidelijk te definiëren om samen (grote) stappen voorwaarts te maken. Talking Traffic gelooft in vraaggestuurd onderzoek. De markt borduurt voort op kennis uit de onderzoekswereld en voedt de onderzoekswereld met feedback uit praktijkervaringen en vragen gericht op doorontwikkeling. Zo kunnen de markt en onderzoekswereld elkaar versterken en het vakgebied verder brengen.

VIII Talking Traffic daagt de overheid uit om met de markt te werken aan een nieuwe Business Case rondom doorstroming
Talking Traffic gelooft in een efficiëntere investering van overheidsgeld op het gebied van verkeersmanagement, waarmee doelen als doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid (klimaat en lucht) gerealiseerd kunnen worden. Dit vraagt om nieuwe verdienmodellen en een herverdeling van taken tussen markt en overheid, zonder de publieke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

IX Talking Traffic laat zien hoe de overheidstoolbox slimmer en efficiënter ingezet kan worden
In het verlengde van bovenstaande is de markt met haar commerciële bril in staat om de overheid te tonen hoe investeringen slimmer en efficiënter kunnen bijdragen aan de beoogde doelstellingen rondom doorstroming. De kosten/baten-verhouding van slim verkeersmanagement komt daardoor beter uit.

X Talking Traffic gelooft in samenwerken
Alleen door elkaar op te zoeken en het speelveld en de rollen te herijken komen we verder. Talking Traffic is een collectief van marktpartijen die de overheid, de onderzoekswereld en aanverwante (automotive) partijen als haar gesprekspartners beschouwt. Door een zuivere verdeling aan te houden is ieders rol duidelijk. Waar het gaat om de verbinding tussen slimme wegen en slimme auto’s ziet Talking Traffic de overheid als Launching Partner, niet alleen als klant.

Waarom dit manifest: Het ultieme doel van Talking Traffic
Talking Traffic ziet kansen om de doelstelling van de overheid – doorstroming, leefbaarheid op en rond de Nederlandse wegen, bereikbaarheid van economische centra en het borgen van de verkeersveiligheid – slimmer in te richten, rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden. Doorstroming is nadrukkelijk geen comfortdienst, de Nederlandse economie is gebaat bij een goede doorstroming op het wegennet. Zonder deze doorstroming zijn we niet in staat onze mainports goed te ontsluiten, de grootstedelijke gebieden goed bereikbaar te houden en verliest Nederland haar rol als interessant export-/doorvoerland. Doorstroming is om die reden van economisch belang en een publieke verantwoordelijkheid. Dit zegt echter niet dat de overheid per definitie de partij is die hier operationeel de meest slimme, efficiënte en financieel meest aantrekkelijke oplossing voor kan vinden en implementeren.

Doel van Talking Traffic is een duurzame insteek van doorstroming op het Nederlandse wegennet te garanderen, waarbij we de weggebruiker gerichter en efficiënter kunnen bedienen. We redeneren vanuit hetzelfde ‘waarom’ als de overheid, maar geven hier invulling aan met nieuwe technieken, innovatieve business modellen en aangepaste rolverdeling.

Onze oproep aan de overheid is om op basis van bovengenoemd ‘waarom’ de gewenste effecten te definiëren en samen met ons als marktpartijen invulling te geven aan een slimme manier om tot deze doelstelling en effecten te komen. Alleen dan ontstaat voor markt en overheid een gunstige business case waarmee we publiek geld slim en verantwoord besteden en de reiziger bedienen ten gunste van het collectieve en zijn/haar individuele doel.

Waarom nu
De ambities voor Nederland liegen er niet om. Vanuit de jarenlange ervaring en de vooruitziende blik, is er op dit moment nog steeds sprake van Nederland als gidsland op het gebied van ITS. Deze positie moeten wij zien te borgen om vervolgens verder uit te bouwen. De ambities zijn groot, maar zonder passende organisatie voor samenwerking en synergie zinloos.

Alle op dit moment op dit werkveld actieve ondernemingen, zijn vanuit hun core gericht op innovatie. Hierin zit het gevaar, dat dit geen synergie gaat opleveren en daarmee veel energie en geld verloren gaat. Door vanaf het begin te delen, valt er uiteindelijk voor iedereen meer te vermenigvuldigen. Vanuit het bedrijfsleven is er veel aandacht voor snelle actie, maar wordt vaak vergeten, dat er op standaarden moet worden aangesloten.

De tijd van onderzoeken en testen is voorbij, het momentum is daar om in actie te komen! Vanuit de markt bestaat de bereidheid elkaar op te zoeken en samen verder te komen richting uitrol en exploitatie. Maar dit kunnen we niet alleen! Om deze reden bundelt de markt haar kracht binnen het collectief Talking Traffic om samen de stap voorwaarts te maken.

Ons werkveld
Talking Traffic staat voor onderling communicerende voertuigen, In-car (Dynamisch) Verkeersmanagement, Collectieve verkeersdiensten, Coöperatief (ITS G5) en Connected (xG/LTE), Diensten op ondersteunende producten en Denken vanuit klantperspectief. Ons collectief bestaat uit partijen die ergens in deze keten voor deze diensten en producten – van totstandkoming en implementatie – een bijdrage leveren.

Organisatie
Talking Traffic is een collectief dat uitsluitend bestaat uit dienstverlenende marktpartijen. We hebben een ‘open deur beleid’, alle marktpartijen zijn welkom om aan te haken. We zijn geen vereniging of stichting en hanteren geen lidmaatschap. Gouden regel die we hanteren is: wie aansluit mag komen ‘halen’, maar is ook bereid iets te ‘brengen’. Alleen zo komen we verder. We zien de grote meerwaarde van alle partijen in het speelveld. Echter, we beschouwen de onderzoekswereld, wegbeheerders en de overheid (rijk, regio, gemeente) als gesprekspartners, niet als onderdeel van ons collectief.
Hierdoor zijn we instaat om een zuiver geluid vanuit de markt te laten horen.

De C van coöperatief: Samenwerking markt en overheid
C-ITS brengt versnelling in de veranderende rolverdeling tussen markt en overheid. Beiden moeten weten wat ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten. Coöperatief betekent dat er samengewerkt moet worden. Overheid-markt en markt-markt. Ook overheid moet zijn business modellen ontwikkelen! Het is zaak dat de overheid en markt samen duidelijke kaders definiëren en het speelveld afbakenen: wat is publiek, wat blijft publiek en welke ruimte heeft de markt om te komen met eigen interessante business cases.

Het speelveld
Binnen het speelveld van C-ITS zijn diverse partijen actief. Wij hebben er vanuit Talking Traffic voor gekozen om uitsluitend de dienstverlenende markt te vertegenwoordigen en vragen andere partijen ook hun positie binnen het speelveld te kiezen. Om op die manier samen de innovatie van connected en coöperatieve diensten van de grond te laten komen en ook verder vooruit te kijken naar ontwikkelingen rondom autonoom rijden. Wij zien een mooie rol weggelegd voor alle partijen die betrokkenheid hebben op dit gebied:

• Talking Traffic: Vertegenwoordiging van de dienstverlenende marktpartijen
• DITCM: Vertegenwoordiging van de onderzoekswereld
• Connekt: Vertegenwoordiging van de logistieke wereld
• AutomotiveNL: Vertegenwoordiging van de Automotive partijen
• Connecting Mobility: Spreekbuis vanuit/naar de overheid, borging van C-ITS gedachtegoed in Nederland, gesprekspartner met het buitenland, standaarden, werkwijzen etc.
• Beter Benutten: vliegwiel voor innovatie (samenwerking, businessmodellen, techniek) in de periode t/m 2017.

Zeker zo belangrijk zijn de uitvoerende wegbeheerders, als een cruciale (gespreks)partner voor de vertaling
en implementatie naar de praktijk.

Onze uitnodiging
Bent u na het lezen van dit manifest nieuwsgierig naar Talking Traffic? Wilt u zich aansluiten of met ons in gesprek? Dat kan! U kunt dit kenbaar maken via de LinkedIn-groep van Talking Traffic.